ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Με την ανοχή όλων των δημόσιων Υπηρεσιών που, από το Νόμο, είναι εντεταλμένες για τη διαφύλαξη του αιγιαλού και των παραλιών (Δημοτική Αρχή, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Λιμεναρχείο, Κτηματική Υπηρεσία), στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, τον τελευταίο χρόνο ειδικά, ιδιώτες επιχειρηματίες έχουν κατακλύσει τις παραλίες και το λιμάνι με τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες και ξαπλώστρες καθώς και μόνιμες κατασκευές ενώ πραγματοποιούν επιχωματώσεις στις παραλίες.
Συγκεκριμένα συντελούνται:
Μικρού μεγέθους αλλοιώσεις εδάφους, πυθμένα ή θαλασσίου χώρου όπως μετακίνηση άμμου ή λίθων, κοπή δένδρων, αλλοίωση βλάστησης.
Επεμβάσεις που αφορούν τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, ξύλινες περιφράξεις, ξύλινα δάπεδα, ξύλινη κατασκευή σκιάστρων, τοποθέτηση πινακίδων, τοποθέτηση αγωγών αναρρόφησης ή απόρριψης υγρών.
Αλλά και πιο μόνιμες επεμβάσεις όπως κατασκευή μεταλλικών σκιάστρων – μεταλλικών γεφυρών, κλιμάκων και εξεδρών.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συντελείται μια μεγάλη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και του αιγιαλού, για τον οποίο ο Νόμος αλλά και το Σύνταγμα απαιτούν την προστασία του και προβλέπουν ότι είναι δημόσιο και κοινόχρηστο αγαθό.
Επιπλέον το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποφασίζει την παραχώρηση απλής χρήσης σε ιδιώτες αλλά με όρους και κανόνες που δεν συνάδουν πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο αλλά και τους κανόνες της δημόσιας διοίκησης.
Τα εντεταλμένα από το νόμο όργανα ελέγχου (Δήμος, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, Λιμεναρχείο Πόρτο Ράφτη) θα έπρεπε να έχουν λάβει μέτρα για την αποφυγή των καταστροφικών για το περιβάλλον δράσεων όσο και μέτρα καταστολής για όσα έργα και δράσεις ξεφεύγουν από τα νόμιμα όρια.
Και όσον αφορά την πρόληψη είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες (αφού είμαστε μάρτυρες της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώνεται στις παραλίες μας).
Όσον αφορά δε τις κατασταλτικές ενέργειες, με το παρόν έγγραφό μας αιτούμαστε πλήρη ενημέρωση για τις ενέργειες των οργάνων εκείνων που θα έπρεπε να τις έχουν προωθήσει προς εφαρμογή.
Γιατί θεωρούμε ότι η ανάγκη τήρησης ενιαίας διαδικασίας επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του αιγιαλού και παραλίας είναι επιβεβλημένη στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Το Σύνταγμα της Ελλάδας
 2. Αστικός Κώδικας
 3. Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις»
 4. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 01/2013 – Α.Π. 8220/133/13ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΟΠ-Α9Ζ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου – ΓΓ Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής – Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών με θέμα: Διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία αιγιαλού και παραλίας
 5. ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού»
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ως άνω ΚΥΑ με θέμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ»
 7. Αποφ. 3131.1/03/99/99 (ΦΕΚ 444 Β – Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-1243 Β/99) : Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 “Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής”
 8. Αποφ. 3117.1/ΜΦ 4Β/Ν/01 (ΦΕΚ 345 Β/2003) Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών,επιφάνειας μέχρις 100m2 στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό για εποχιακή χρήση».
 9. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.

Γ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου (στο Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου συμμετέχουν τόσο ο Δήμαρχος της πόλης ως Πρόεδρος όσο και ο Λιμενάρχης ως μέλος) έχει λάβει το τελευταίο διάστημα πλήθος αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών, τραπεζοκαθισμάτων και λειτουργίας θαλασσίων μέσων αναψυχής σε επιχειρηματίες της περιοχής.
Από την μελέτη των αποφάσεων αυτών διαπιστώσαμε σοβαρά σημεία που απέχουν από την τήρηση των κειμένων διατάξεων ή αντιμετωπίζουν ανισότιμα τους πολίτες και πάντως δεν κινούνται δυναμικά προς το στόχο της διασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών για απρόσκοπτη χρήση του αιγιαλού, των παραλιών και των χώρων του λιμανιού Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη.

Οι Αποφάσεις του ΔΛΤ που σχετίζονται είναι οι εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
26/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-156 ΔΩΔΩΝΗ 378,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
28/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-ΒΗΡ ΠΥΡΟΠΕΤΡΑ 238,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
29/8.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-01Β ΚΑΛΔΗΣ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ) 20,00 Λειτουργία σχολής θαλασσίων μέσων αναψυχής
30/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-4ΣΒ MARE NOSTRUM 42,00 Θαλάσσια μέσα αναψυχής – όχι μηχανοκίνητα
51/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΝ-Μ75 LA MER 300,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
57/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΝ-ΥΣΥ ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ 304,06 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών & τραπεζοκαθισμάτων
61/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-Ρ38 FLOCAFE 167,46 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
62/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-55Λ NAVY STYLE 385,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
63/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-ΕΦ9 PORTO LIVE 399,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
64/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-8ΑΑ ΜΑΚΡΗ (ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ) 50,00 Θαλάσσια μέσα αναψυχής – όχι μηχανοκίνητα
65/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-Β6Π ΜΑΚΡΗ (ΠΛΑΖ) 50,00 Θαλάσσια μέσα αναψυχής – όχι μηχανοκίνητα
67/14.5.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΙΨΩΛΝ-Γ6Μ ΠΑΠΠΟΥ (ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ) 10,00 Διέλευση θαλασσίων μέσων αναψυχής (όχι μηχανοκινήτων)
73/14.5.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΙ9ΩΛΝ-2ΩΚ ΤΟΥ ΜΠΕΛΑΜΗ ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ 147,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
93/23.6.2014 – ΑΔΑ: 7Α7ΛΩΛΝ-ΔΥ6 YOLO 470,65 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
92/23.6.2014 – ΑΔΑ: 6ΠΖΒΩΛΝ-9Λ9 PR ΚΑΛΑΜΑΚΙ 45,00 Τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών
103/25.8.2014 – ΑΔΑ: Ω3ΔΘΩΛΝ-ΚΗΒ ΔΡΑΚΟΣ Π. 70,77 Λειτουργία κινητού αναψυκτηρίου
119/29.8.2014 – ΑΔΑ: ΩΔΤ2ΩΛΝ-56Ω ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ Κ.– ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣ ΒΑΖΙΚΟΣ Γ. ΟΕ 448,50 Τοποθέτηση και εμπορική εκμετάλλευση ομπρελών θαλάσσης και ξαπλωστρών

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Γ1. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ενώ σε ανάλογες αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (για παράδειγμα στην από 11/7/2014 και με ΑΠ 574 «Περίληψη διακήρυξης της επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (αναψυκτηρίου) εντός χερσαίας ζώνης λιμένα στην περιοχή Αυλάκι – Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας» όπως αυτή δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΑΔ5ΩΛΝ-ΑΡΙ, ως χρόνος παραχώρησης αναφέρεται η θερινή περίοδος, δηλαδή από 1/5 έως και 31/10, σε όλες τις προαναφερθείσες αποφάσεις ως χρόνος παραχώρησης αναφέρεται το διάστημα έως 31/12/2014.
Το γεγονός αυτό ναι μεν δεν αφίσταται των όσων ορίζονται στην ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού».
Δημιουργεί όμως (σαν απόρροια της προφανούς έλλειψης ελέγχου) σημαντικά προβλήματα στη διαμόρφωση του τοπίου της περιοχής, αφού κατά τον προηγούμενο χειμώνα οι παραλίες του Πόρτο Ράφτη ήταν κυριολεκτικά «σπαρμένες» με κοντάρια στήριξης ομπρελών και μόνιμες κατασκευές (μπαρ – εξέδρες κλπ) που κανένας δημόσιος φορέας δεν φρόντισε να απομακρυνθούν.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα τα επικείμενα στις παραλίες του Πόρτο Ράφτη κατά το έτος 2013 δεν απομακρύνθηκαν ούτε με τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης (31/12) αλλά έμειναν στη θέση τους έως τον Απρίλιο & Μάιο 2014 οπότε και εκδόθηκαν οι άδειες για το έτος 2014.

Γ2. ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Στην ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 και στο άρθρο 13 ορίζεται ότι: «Όλες οι απευθείας μεταβιβάσεις του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί από τους ΟΤΑ έως και την 31η Μαΐου 2014.
Από την 1η Ιουνίου 2014 οι συμβάσεις απευθείας παραχώρησης, θα συνάπτονται μόνο από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία και τους ενδιαφερόμενους, με ποσοστό ανταλλάγματος 50% υπέρ του Δημοσίου και 50% υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α.», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο παίρνει αποφάσεις παραχώρησης ακόμα και τον Αύγουστο 2014.
Συγκεκριμένα εδόθησαν άδειες παραχώρησης στα καταστήματα:
· YOLO – ημερομηνία απόφασης 23/6/2014 (93/23.6.2014 – ΑΔΑ: 7Α7ΛΩΛΝ-ΔΥ6)
· PR ΚΑΛΑΜΑΚΙ – ημερομηνία απόφασης 23/6/2014 (92/23.6.2014 – ΑΔΑ: 6ΠΖΒΩΛΝ-9Λ9)
· ΔΡΑΚΟΣ Π. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ – ημερομηνία απόφασης 25/8/2014 (103/25.8.2014 – ΑΔΑ: Ω3ΔΘΩΛΝ-ΚΗΒ)
· ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ Κ.– ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΣ ΒΑΖΙΚΟΣ Γ. ΟΕ – ημερομηνία απόφασης 29/8/2014 (119/29.8.2014 – ΑΔΑ: ΩΔΤ2ΩΛΝ-56Ω)
Αποτέλεσμα ήταν αφ’ ενός η παράτυπη τουλάχιστον λήψη Απόφασης αλλά και η μείωση των εσόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Γ3. ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ενώ στην ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 και στο άρθρο 10 ορίζεται ότι «Το μισθωτήριο συμβόλαιο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα που υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί από το μισθωτή ποσοστό 20% επί του συνολικού μισθώματος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και ποσοστό τουλάχιστον 30%, επίσης, επί του συνολικού μισθώματος στον Ο.Τ.Α.», το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αποφασίζει ότι:

 1. Η επιχείρηση FLO CAFÉ θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε δύο δόσεις (30/5 &30/7/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 61/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-Ρ38 πάρθηκε 16/4/2014.
 2. Η επιχείρηση MARE NOSTRUM θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5 και 30/7 και 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 30/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-4ΣΒ πάρθηκε 4/4/2014.
 3. Η επιχείρηση ΜΑΚΡΗ (θαλάσσια παιχνίδια αναψυχής σε δύο παραλίες του Πόρτο Ράφτη) θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε δύο δόσεις (30/5 & 30/7) ενώ οι αντίστοιχες αποφάσεις παραχώρησης με στοιχεία 64/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-8ΑΑ και 65/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-Β6Π πάρθηκαν 16/4/2014.
 4. Η επιχείρηση ΚΑΛΔΗΣ (σχολή θαλασσίων μέσων αναψυχής) θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 29/8.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-01Β πάρθηκε 8/4/2014.
 5. Η επιχείρηση LA MER θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 51/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΝ-Μ75 πάρθηκε στις 16/4/2014.
 6. Η επιχείρηση NAVY STYLE θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 62/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-55Λ πάρθηκε στις 16/4/2014 και ο παραχωρούμενος τότε χώρος είχε ήδη καταληφθεί από τον καταστηματάρχη.
 7. Η επιχείρηση PORTO LIVE θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 63/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ07ΩΛΝ-ΕΦ9 πάρθηκε στις 16/4/2014 και ο παραχωρούμενος τότε χώρος είχε ήδη καταληφθεί από τον καταστηματάρχη.
 8. Η επιχείρηση ΔΩΔΩΝΗ θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 26/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-156 πάρθηκε στις 4/4/2014.
 9. Η επιχείρηση ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε δύο ισόποσες δόσεις (30/5 & 30/7) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 57/16.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΝ-ΥΣΥ πάρθηκε στις 16/4/2014.
 10. Η επιχείρηση ΠΥΡΟΠΕΤΡΑ θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/5, 30/7 & 30/9/2014) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 28/4.4.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΝ-ΒΗΡ πάρθηκε στις 4/4/2014.
 11. Η επιχείρηση ΤΟΥ ΜΠΕΛΑΜΗ ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της σε τρεις ισόποσες δόσεις (30/6, 30/7 & 30/9) ενώ η απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 73/14.5.2014 – ΑΔΑ: ΒΙΙ9ΩΛΝ-2ΩΚ πάρθηκε στις 14/5/2014.
 12. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις ήταν υποχρεωμένες να καταβάλουν το σύνολο του ποσού κατά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης.
  Από τα παραπάνω παρατηρούμε αφ’ ενός την καταστρατήγηση του νομικού πλαισίου που ορίζει την καταβολή του 50% πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, με ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (στο οποίο μετέχουν εκτός των άλλων ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου ως Πρόεδρος και ο Λιμενάρχης Πόρτο Ράφτη ως μέλος) και αφ’ ετέρου την καταστρατήγηση της αρχής της ίσης αντιμετώπισης των επιχειρήσεων από τη Διοίκηση.

Γ4. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ – ΧΩΡΟΥ ΟΜΠΡΕΛΩΝ
Ενώ στην ΚΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 και στο άρθρο 9 ορίζεται ότι «Στους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται σύμφωνα με την ανωτέρω (α) παράγραφο και υπό την προϋπόθεση της ρητής σχετικής αναφοράς στο μισθωτήριο συμβόλαιο, δύναται να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλινο δάπεδο σε ποσοστό επιφάνειας 50% της μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όταν η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης το επιτρέπει. Στη περίπτωση αυτή το συνολικό αντάλλαγμα χρήσης προσαυξάνεται κατά 20%.» η επιχείρηση ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ πήρε άδεια για την τοποθέτηση στον παραχωρούμενο χώρο τραπεζοκαθισμάτων σε εμβαδόν 254,89 τ.μ. (ποσοστό 83,86% επί του συνόλου αντί του ορίου του 50%) και ομπρελών – ξαπλωστρών σε εμβαδόν 49,17 τ.μ. (ποσοστό 16,14% επί του συνόλου) ενώ το τίμημα δεν προσαυξήθηκε κατά 20%.

Γ5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Στην απόφαση παραχώρησης με στοιχεία 93/23.6.2014 – ΑΔΑ: 7Α7ΛΩΛΝ-ΔΥ6ΥΟΛΟ που αφορά το κατάστημα YOLO καταγράφεται επί λέξει «Τονίζεται ότι οι μόνιμες κατασκευές εντός Αιγιαλού που αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, οι κατασκευές-διαμορφώσεις- προσχώσεις που έχουν υλοποιηθεί στην παραλία (ξύλινες κατασκευές κτλ) όπως επίσης και επιμέρους κατασκευές (είσοδος καταστήματος) θεωρούνται αυθαίρετες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2971/2001 καθώς βρίσκονται εντός Αιγιαλού και δεν παραχωρούνται από το Ν.Π.Δ.Δ.».
Γίνεται δηλαδή δημόσια και κατηγορηματική αναγνώριση της ύπαρξης αυθαίρετων και παράνομων κατασκευών στο συγκεκριμένο κατάστημα, γεγονός που αποτελεί βάσιμο στοιχείο για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος και φυσικά για την άρνηση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου.
Αυτό για τα μέλη που συμμετείχαν στη λήψη της (ομόφωνης μάλιστα) απόφασης (1. Μεθενίτης Σωτήρης Δήμαρχος ως Πρόεδρος, 2. Σουλιώτης Αντώνιος – Αντιπρόεδρος, 3. Φράγκου Άννα – Μέλος, 4. Σκορδαρά Βασιλική – Μέλος και 5. Τσάκαλος Στέφανος – Λιμενάρχης) συνιστά παράβαση καθήκοντος ενώ για το Δήμαρχο και τον Λιμενάρχη αποτελεί επιπλέον δημόσια ανάληψη υποχρέωσης για την καταγγελία στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία των αυθαιρέτων κατασκευών προκειμένου να γίνει αυτοψία για το χαρακτηρισμό τους, να συνταχθεί πρωτόκολλο κατεδάφισης, να επιβληθούν τα προβλεπόμενα από το νόμο πρόστιμα, να σταλούν αναφορές στον αρμόδιο εισαγγελέα για την ποινική δίωξη των υπευθύνων και τελικά να κατεδαφιστούν τα αυθαίρετα, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν 2971/2001 (ΦΕΚ 285 Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».
Γ6. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΜΗ ΟΜΟΡΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Στο Ν 2971/2001 στο άρθρο 13 παρ. 4 ορίζεται ότι: «Είναι δυνατή η παραχώρηση με τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, χωρίς δημοπρασία, της απλής χρήσης αιγιαλού για ένα χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπιγκ ή κέντρα αναψυχής, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου προς εξυπηρέτηση του κοινού».
Όμως το ΔΛΤ ενώ έχει ανακαλέσει με την 81/2014 – ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΛΝ-7ΦΒ Απόφασή του την έγκριση κατακύρωσης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, Πόρτο Ράφτη»), με την 92/23.6.2014 – ΑΔΑ: 6ΠΖΒΩΛΝ-9Λ9 Απόφασή του παραχωρεί ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ το δικαίωμα απλής χρήσης στην ίδια εταιρεία για 448,50 τ.μ. για την τοποθέτηση και εμπορική εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία Αγ. Σπυρίδωνα. Άρα παραχωρεί δικαίωμα απλής χρήσης χωρίς διαγωνισμό σε εταιρεία που δεν έχει όμορο με την παραλία ΝΟΜΙΜΟ κατάστημα αναψυχής.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Το Νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των αιγιαλών, των παραλιών και των λιμένων είναι σαφές και ως προς το τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, ποια είναι τα όργανα ελέγχου των παραβατών και ποιες είναι οι επιπτώσεις (ποινικές, διοικητικές και οικονομικές) για τους παραβάτες.
Εμείς, απλοί πολίτες της περιοχής, θέλουμε να διατυπώσουμε τα πιο κάτω ερωτήματα προς κάθε αρμόδια Δημόσια Αρχή, για όσα διαπιστώσαμε συγκεκριμένα στο λιμάνι και τις παραλίες του Πόρτο Ράφτη.

Δ1. Έχουν διενεργήσει οι Λιμενικές Αρχές έκτακτες περιπολίες της ακτογραμμής από θαλάσσης ή ξηράς, ώστε να επιθεωρείται όλη η ακτογραμμή της περιοχής δικαιοδοσίας άπαξ του μηνός;
Έχουν αναζητηθεί παράνομες χρήσεις, αλλοιώσεις περιβάλλοντος, αυθαίρετες κατασκευές πάσης φύσεως στην περιοχή του αιγιαλού, παραλίας, θάλασσας, χερσαίας ζώνης λιμένος και εξομοιούμενων χώρων;
Σε θετική περίπτωση, έχουν ληφθεί φωτογραφίες και αναζητηθεί οι υπαίτιοι; Στη συνέχεια η Λιμενική Αρχή αναλόγως της χωρικής δικαιοδοσίας έχει προβεί στις νόμιμες ενέργειες;

Δ2. Είναι νόμιμο να λειτουργεί επιχείρηση με κινητή καντίνα και ανάπτυξη ξαπλωστρών & ομπρελών όταν έχει ανακληθεί από το ΔΛΤ η παραχώρηση;
Η αναφορά μας σχετίζεται με κινητή καντίνα που είναι τοποθετημένη και λειτουργεί
χωρίς άδεια λειτουργίας, η οποία ανεκλήθη με την απόφαση υπ’ αριθμ. 89/2014 ΑΔΑ: ΒΜΖΘΩΛΝ-ΧΘΨ του ΔΛΤ (Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 66/2013 Απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα «Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας λειτουργίας τροχήλατης κινητής καντίνας στην περιοχή Αγ. Σπυρίδωνας, Πόρτο Ράφτη, στον δικαιούχο της δημοπρασίας κ. Κωτσικόρη Κώστα»)
χωρίς άδεια απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου στην παραλία του Αγ. Σπυρίδωνα.
(Απόφαση 81/2014 – ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΛΝ-7ΦΒ του ΔΛΤ με θέμα «Ανάκληση της υπ’αριθμ.56/2013 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση κατακύρωσης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά στην παραχώρηση απλής χρήσης (εκμίσθωση τμήματος αιγιαλού) για την εγκατάσταση τροχήλατης καντίνας στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, Πόρτο Ράφτη»).


Δ3. Είναι νόμιμο να υπάρχουν πακτωμένες ομπρέλες σε κοινόχρηστο χώρο όπου αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα;
Η αναφορά μας σχετίζεται με τις
πακτωμένες ομπρέλες σε κοινόχρηστο χώρο, στον πεζόδρομο του Αγ. Σπυρίδωνα (Λ. Γρέγου) και συγκεκριμένα στους χώρους που εξυπηρετούν τα καταστήματα STATUS, SMART και Ψαροταβέρνα «Ο Σπύρος»


Δ4. Είναι νόμιμες οι σταθερές κατασκευές που δημιουργούν κλειστούς χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων;
Είναι νόμιμη η κάλυψη των βράχων της παραλίας με πλάκες μπετόν προκειμένου να στηριχθούν οι πιο πάνω κατασκευές;
Η αναφορά μας σχετίζεται με τις κλειστές κατασκευές στον πεζόδρομο Αγ. Σπυρίδωνα των καταστημάτων PALMIE BISTRO (λεωφ. Γρέγου 57) & LOBBY (λεωφ.. Γρέγου 55).
Επιπλέον στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν βρήκαμε αναρτημένες αποφάσεις παραχώρησης απλής χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στα ως άνω καταστήματα.

Κατάστημα PALMIER Κατάστημα LOBBY


Δ5. Είναι νόμιμη η κάλυψη της βραχώδους παραλίας με πλάκα μπετόν για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών αλλά και τραπεζοκαθισμάτων;
Η αναφορά μας σχετίζεται με το ξενοδοχείο «ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ» στην παραλιακή λεωφόρο της Αγ. Μαρίνας.


Δ6. Είναι νόμιμη η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην παραλία της Αγ. Μαρίνας, η οποία συνδέεται με σταθερό πακτωμένο διάδρομο στο βραχώδη βυθό της θάλασσας, κατασκευασμένη για τη λειτουργία σχολής θαλασσίων μέσων αναψυχής;
Έχει εκδοθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή αστυνομικής φύσεως άδεια που ισχύει για τη χρονική περίοδο που έχει καθορίσει η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου;
Έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές η ύπαρξη ή μη άδειας για τη λειτουργία σχολής;
Έχει ελεγχθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή η ύπαρξη σωστικής λέμβου νόμιμα σημασμένης, η τοποθέτηση σημαντήρων, η νόμιμη οριοθέτηση θαλασσίου διαύλου ασφαλείας;


Δ7. Επιτρέπονται στους παραχωρούμενους χώρους σταθερά κατασκευασμένα σκέπαστρα, κατασκευές υπαίθριων μπαρ, εισόδων στην παραλία με σημαίες και επιγραφές;
Η ερώτησή μας (εκτός των άλλων) αφορά την κατασκευή σταθερού σκέπαστρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και καναπέδων, την κατασκευή σκεπαστών μπαρ, σκεπαστών εισόδων στους παραχωρούμενους χώρους, τοποθέτηση πινακίδων και διαφημιστικών σημαιών σε σταθερά πακτωμένους ιστούς, τις μόνιμες κατασκευές κλειστών αιθουσών εστίασης πάνω στην άμμο.

Κατάστημα NAVY

Κατάστημα PORTO LIVE Κατάστημα LA MER

Κατάστημα YOLO Κατάστημα ΑΥΛΑΚΙ

Κατάστημα ΠΡΙΜΑ ΠΛΩΡΑ Ξενοδοχείο SEA SIGHT

Κατάστημα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ Σχολή θαλασσίων μέσων αναψυχής


Δ8. Είναι νόμιμη η κατασκευή σταθερά πακτωμένων στον θαλάσσιο πυθμένα και τα βράχια μεταλλικών εξεδρών, κλιμάκων και διαδρόμων;
Η ερώτησή μας αφορά:

 1. Εξέδρες με μεταλλικό σκελετό πακτωμένο στα βράχια της ακτής και μέσα στο νερό, στο κατάστημα NAVY, που στήθηκαν τον Απρίλιο 2014 και αποσύρθηκαν μετά τις εντονότατες διαμαρτυρίες πολιτών ενώ η αρμόδια Λιμενική Αρχή αρχικά ενημέρωνε τους πολίτες ότι είχαν νόμιμη άδεια.
 2. Εξέδρες με μεταλλικό σκελετό πακτωμένο στα βράχια της ακτής καθώς και μεταλλικές κλίμακες πακτωμένες στα βράχια και μέσα στο νερό, του καταστήματος YOLO.

Κατάστημα NAVY Κατάστημα NAVY

Κατάστημα YOLO Κατάστημα YOLO

Κατάστημα YOLO Κατάστημα YOLO


Δ9. Είναι νόμιμη η τοποθέτηση αγωγών αναρρόφησης ή απόρριψης υγρών από κατάστημα προς τη θάλασσα ή και αντίστροφα;

Κατάστημα YOLO


Δ10. Είναι νόμιμη η εκπομπή μουσικής στο χώρο της παραλίας και του αιγιαλού, η οποία γίνεται από σχεδόν όλα τα καταστήματα που έχουν παραχώρηση απλής χρήσης της παραλίας;
Κατάστημα NAVY


Δ11. Είναι νόμιμη η σχεδόν 100% κάλυψη του παραχωρούμενου για απλή χρήση χώρου, η οποία γίνεται από σχεδόν όλα τα καταστήματα που έχουν παραχώρηση απλής χρήσης της παραλίας;

Καντίνα στην παραλία Αγ. Σπυρίδωνα ΚΚατάστημα NAVY

Κατάστημα FLO CAFE Ταβέρνα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ


Δ12. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών σε απόσταση μικρότερη από 3 μ. από τον αιγιαλό;
Η ερώτησή μας αφορά σχεδόν όλα τα καταστήματα που έχουν παραχώρηση απλής χρήσης παραλίας και εκτός των άλλων τα καταστήματα LA MER, ΤΟΥ ΜΠΕΛΑΜΗ ΤΟ ΟΥΖΕΡΙ, ΔΩΔΩΝΗ, PORTO MARINA, AMMOS, NAVY, PASTA ITALIANA, FLO CAFÉ, YOLO, το ξενοδοχείο SEA SIGHT και την ψαροταβέρνα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ.

Ξενοδοχείο ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ Κατάστημα NAVY

Κατάστημα ΔΩΔΩΝΗ Κατάστημα FLO CAFE


Δ13. Επιτρέπεται η παραβίαση των ορίων του παραχωρούμενου χώρου τόσο με απλωμένα συστήματα ξαπλώστρας – ομπρέλας όσο και η χρησιμοποίηση χώρου πέραν της επέκτασης των νοητών ορίων των καταστημάτων (σχεδόν όλων) ως αποθηκευτικού χώρου;


Δ14. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία, όταν ρητά αυτό απαγορεύεται από τη σχετική απόφαση παραχώρησης του ΔΛΤ;

Καντίνα στην παραλία Αγ. Σπυρίδωνα Κατάστημα NAVY

Ταβέρνα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ + Ξεν. SEA SIGHT


Δ15. Επιτρέπεται η κατάληψη παραλίας χωρίς την νόμιμη άδεια από το ΔΛΤ καθώς και η τοποθέτηση διαχωριστικών βράχων για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης;

Ταβέρνα ΑΥΛΑΚΙ Ταβέρνα ΠΡΙΜΑ ΠΛΩΡΑ

Ταβέρνα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ Ταβέρνα ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ


Δ16. Επιτρέπεται η αλλοίωση της παραλίας με απόθεση άμμου ποταμού;

Κατάστημα FLO CAFE Κατάστημα YOLO

Κατάστημα LA MER


Δ17. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την χωρίς άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο λιμάνι; Αρκεί ο διπλασιασμός του ποσού που πληρώνουν οι καταστηματάρχες (οριζόμενη τιμή από ΔΛΤ + πρόστιμο); Δεν προβλέπονται άλλες ποινές όπως κατάσχεση του εξοπλισμού, αυτόφωρη διαδικασία, ανάκληση άδειας λειτουργίας κλπ;

Κατάστημα ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ Κατάστημα REMEZZO

Κατάστημα HAAGEN-DAZS Κατάστημα ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙ

Κατάστημα ΤΟ ΔΙΧΤΥ Κατάστημα ΠΥΞΙΔΑ

Κατάστημα ΤΟ ΨΗΣΤΗΡΙ


Δ18. Επιτρέπεται κτίριο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος να εμπεριέχει κολώνα της ΔΕΗ (και μάλιστα μισοκατεστραμμένη – τοποθετημένη στο εσωτερικό του καταστήματος δίπλα στα τραπέζια πελατών);
Το κατάστημα βρίσκεται στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη και ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου!

Κατάστημα Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ Κατάστημα Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ


Δ19. Επιτρέπεται (χωρίς επιπτώσεις για τους δράστες) το κόψιμο δένδρων στην παραλία;


Δ20. Θεωρείται η μόνιμη κατασκευή στην παραλία της Ερωτοσπηλιάς ως «μη σταθερή καντίνα / κινητό αναψυκτήριο» όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου;


Δ21. Επιτρέπεται να βρίσκονται διάσπαρτα στον κόλπο του Πόρτο Ράφτη πολλές δεκάδες σκάφη, δεμένα όλο το καλοκαίρι σε remezza;

Σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα θα παρακαλούσαμε τα εντεταλμένα όργανα λήψης αποφάσεων και διεξαγωγής ελέγχων (Δήμο Μαρκοπούλου, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου, Λιμεναρχείο Πόρτο Ράφτη, Κτηματική Υπηρεσία) να μας γνωρίσουν τις ενέργειές τους σύμφωνα με το Νόμο.
Επίσης θα παρακαλούσαμε τους εντεταλμένους φορείς ελέγχου ή εποπτείας των πιο πάνω φορέων να μας γνωρίσουν τις ενέργειές τους σύμφωνα με το Νόμο.

Από admin

Αφήστε μια απάντηση