Άρθρο 1ο – Σύσταση – Έδρα
Η επωνυμία της Ένωσης συμφωνείται να είναι «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία & το περιβάλλον» και έδρα της εταιρίας ορίζεται η πόλη του Πόρτο Ράφτη στο  Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 
Άρθρο 2ο – Διάρκεια
Η διάρκεια της Ένωσης είναι απεριόριστη.
 
Άρθρο 3ο – Σκοποί
Η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία & το περιβάλλον» συμπυκνώνει το περιεχόμενο της δράσης της στην παραδοχή «ο Άνθρωπος και το Περιβάλλον είναι πάνω από τα κέρδη».
Η «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την κοινωνία & το περιβάλλον» επιδιώκει την πιο πλατιά ενεργή συμμετοχή των πολιτών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά αλλά και τα γενικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της ζωής του στην περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου.
Επιδιώκει την ευρεία συσπείρωση των πολιτών που, ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις, κομματικές τοποθετήσεις και ιδεολογικές αφετηρίες, επιθυμούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη των σκοπών της.
 
Άρθρο 4ο – Στόχοι – υλοποίηση
Στόχοι:
1.        Η προστασία του φυσικού, οικιστικού, θαλάσσιου και δασικού περιβάλλοντος, της παραλίας και του αιγιαλού, από παράνομες και αυθαίρετες παρεμβάσεις.

Η προστασία και αξιοποίηση των κοινόχρηστων και δημόσιων χώρων, των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών.

Η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές.  

2.        Η αποτροπή και αποκατάσταση της ρύπανσης και μόλυνσης της θάλασσας,  της αλλοίωσης του φυσικού τοπίου και οποιασδήποτε παρέμβασης που υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την αισθητική των πόλεων.
3.        Η κατάργηση κάθε χώρου παράνομης απόθεσης απορριμμάτων και η εξυγίανση των ΧΑΔΑ.
4.        Η οργανωμένη ανάπλαση του χώρου των λατομείων Μαρκοπούλου και η λειτουργία τους προς όφελος του Δήμου και των πολιτών, το κόστος της οποίας θα βαρύνει αποκλειστικά τις εμπλεκόμενες εταιρείες εκμετάλλευσης ενώ ο σχεδιασμός της ανάπλασης θα βασίζεται στις αρχές που ο Δήμος και οι φορείς των πολιτών θα επιλέξουν.
5.        Η προστασία των δημοτικών χώρων, των βιοτόπων, των δασών των δασικών εκτάσεων και των ορεινών όγκων, της βιοποικιλότητας, του υδροφόρου ορίζοντα, των υδάτινων πόρων της πανίδας και της χλωρίδας.
6.        Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των καλλιεργειών των Μεσογείων.
7.        Η προστασία της εναπομείνασας γεωργικής γης στην περιοχή.
8.        Η επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας όπως συγκοινωνία, αποτελεσματικό σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών, ανακύκλωση, οδοποιία, δημιουργία σύγχρονων δικτύων ύδρευσης και απορροής ομβρίων, η βελτίωση των υφιστάμενων έργων και υπηρεσιών, η δημιουργία χώρων κοινωνικής μέριμνας, πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής και δημόσιων χώρων συνάντησης (ιδιαίτερα στο Πόρτο Ράφτη) καθώς και οτιδήποτε αποβλέπει στην εξυπηρέτηση και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

9.        Η εφαρμογή σύγχρονων μορφών διαχείρισης των απορριμμάτων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.
10.    Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων του Πόρτο Ράφτη και η ολοκλήρωση εκείνου του Μαρκόπουλου, σε συνεργασία με δημόσιους, κοινωνικούς  και ευρωπαϊκούς φορείς.
11.    Η οργάνωση και η σωστή λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.  

12.    Η ανάπτυξη η διαφύλαξη και η ανάδειξη  της πολιτιστικής λαογραφικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς του Δήμου μας.
13.    Η αντιμετώπιση της μεγαλύτερης μεταπολεμικά οικονομικής, ανθρωπιστικής και ηθικής  κρίσης που περνάει η χώρα μας με τη δημιουργία δομών αλληλεγγύης και αντίστασης στις πολιτικές της λιτότητας, της ανεργίας, της ανέχειας, της φτώχιας και της εξαθλίωσης, των κοινωνικών ανισοτήτων και του αποκλεισμού.

14.    Η συνεργασία και οι κοινές δράσεις με συλλόγους, συλλογικότητες και ενώσεις πολιτών που έχουν τους ίδιους ομοειδείς ή παρεμφερείς  σκοπούς, για την αναχαίτιση της υπερθέρμανσης της Γης, την κλιματική αλλαγή και την οικολογική κατάρρευση από την οποία  απειλείται ο πλανήτης μας, με την  καταλήστευση των φυσικών πόρων και αγαθών από την απληστία των αγορών και του ιδιωτικού  κέρδους σε βάρος του συλλογικού οφέλους.

 
Υλοποίηση
Για να πετύχει τους στόχους της η  Ένωση:
1.        Εξαντλεί όλα τα περιθώρια δράσης που της παρέχονται από τους Νόμους και το Σύνταγμα των Ελλήνων.
2.        Προωθεί την εναλλακτικότητα, τόσο σε επίπεδο λειτουργίας, όσο και σε επίπεδο κοινωνικής παρέμβασης. Υποδεικνύει στην πράξη μια διαφορετικής μορφής αυτοοργάνωση και αυτοδιάθεση των κοινωνικών ομάδων. Εισάγει τις έννοιες της άμεσης δημοκρατίας και της συναίνεσης στις οργανώσεις κοινωνικής συνύπαρξης. Προκρίνει ένα διαφορετικό τρόπο θέασης της ζωής, ικανό να αντικαταστήσει συντηρητικές και αλλοτριωτικές αξίες της σημερινής κοινωνίας.
3.        Διευρύνει τη δράση της μέσα στην κοινωνία των πολιτών που ενδιαφέρονται για τους στόχους της, κινητοποιώντας τους με όλους τους πρόσφορους και νόμιμους τρόπους.
4.        Οργανώνει συγκεντρώσεις, δράσεις, ομιλίες & διαλέξεις, εκθέσεις, συμπόσια, συνέδρια και ημερίδες σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
5.        Συμμετέχει σε ανάλογα με τους επιδιωκόμενους σκοπούς του προγράμματα δράσης και πολιτισμού σε περιφερειακό, ελλαδικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
6.        Οργανώνει αυτοδιαχειριζόμενους χώρους παρέμβασης.
7.        Ενημερώνει το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, εισηγείται, παρεμβαίνει και παρίσταται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, σε δημοτικές, περιφερειακές ή οποιεσδήποτε άλλες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, με στόχο πάντοτε την προώθηση των σκοπών της.
8.        Εκδίδει ηλεκτρονική ή έντυπη εφημερίδα ή οποιοδήποτε άλλο έντυπο, για την καλύτερη ενημέρωση των μελών και των πολιτών του Δήμου Μαρκοπούλου.
 
Άρθρο 5ο – Αρχές λειτουργίας της Ένωσης
Οι βασικές αρχές λειτουργίας της Ένωσης, που δεσμεύουν τόσο τα μέλη της όσο και τα όργανά της είναι :
1.        Η δημοκρατική αρχή της συναίνεσης στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
2.        Διαφάνεια σε κάθε πράξη και ενέργεια.
3.        Ισότητα μεταξύ των μελών.
4.        Ανοιχτή ενημέρωση και ελεύθερη διαβούλευση.
5.        Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων.
6.        Προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής.
7.        Αποκλεισμός οποιασδήποτε χειραγώγησης ιδιωτικών και κομματικών συμφερόντων.
8.        Αποκλεισμός οποιασδήποτε οικονομικής συναλλαγής.
 
Άρθρο 6ο – Εισφορές μελών – Πόροι
Οι εισφορές των μελών θα συνίστανται πρωτίστως σε εθελοντική εργασία τους και δευτερευόντως σε έκτακτες συνδρομές σε χρήματα και άλλα αντικείμενα καθώς και σε κάθε άλλη υλικοτεχνική παροχή απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία των δομών και δράσεων της Ένωσης.
Πόροι της Ένωσης εκτός των παραπάνω εισφορών που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση είναι και οι δωρεές από τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 
Άρθρο 7ο – Μέλη της Ένωσης
Μέλη της Ένωσης μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον δεν στερούνται το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το Νόμο και κατοικούν ή έχουν ιδιοκτησία στην περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου.
Για την εγγραφή απαιτείται γραπτή αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ένωση με την οποία δηλώνεται και η ανεπιφύλακτη αποδοχή του Καταστατικού της. Τα μέλη της Ένωσης είτε αποχωρούν οποτεδήποτε ελεύθερα με τη θέληση τους και μπορούν να επανεγγραφούν χωρίς χρονικούς περιορισμούς είτε αποβάλλονται, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος καταστατικού.
 
Άρθρο 8ο – Υποχρεώσεις μελών
Α. Τα μέλη της Ένωσης οφείλουν :
α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης.
β) Να συμμετέχουν στις ενέργειες της Ένωσης.
γ) Να υπερασπίζονται τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές και τις αποφάσεις της.
δ) Να προσφέρουν εθελοντικά την εργασία τους, καταβάλουν την εκάστοτε έκτακτη χρηματική τους συνδρομή, όποτε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Σε περίπτωση αδυναμίας μέλους να προσφέρει ή να καταβάλει τις εισφορές του, αυτές θα καλύπτονται από τις εισφορές των λοιπών μελών και σε καμία περίπτωση δεν χωρεί καταγγελία της Ένωσης για το λόγο αυτό.
 
Άρθρο 9ο – Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποτελείται από όλα τα μέλη της. Δι΄ αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών και αποφασίζει για κάθε θέμα στα πλαίσια του νόμου και του καταστατικού, με τη δημοκρατική αρχή της συναίνεσης και τελικά της πλειοψηφίας των παρισταμένων μελών.
Η Γενική Συνέλευση, δύο φορές το χρόνο, επιλέγει ανάμεσα στα μέλη της πέντε (5) που αποτελούν τη Συντονιστική Επιτροπή, ρόλος της οποίας είναι η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά στους τρεις μήνες, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το 10% των μελών της.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται δημόσια με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής προς όλα τα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης και συνεδριάζει σε τόπο, ημέρα και ώρα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση.
Σε περίπτωση που η σύγκλησή της ζητηθεί εγγράφως από το 10% των μελών, η Συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση της Συντονιστικής Επιτροπής υποχρεωτικά μέσα σε δέκα (10) μέρες.
Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν τα περισσότερα μέλη της Ένωσης, δηλώσουν έγγραφα ή ηλεκτρονικά τη συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού και του Νόμου.
 
Άρθρο 10ο – Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης
Α. Ο βασικός ρόλος της Γενικής Συνέλευσης, είναι αποφασιστικός και οργανωτικός.
Β Αποφασίζει την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυση της Ένωσης σε ολομέλεια.
Γ. Αναθέτει την εκτέλεση των αποφάσεων της σε πενταμελή επιτροπή εκ των μελών της.
Δ. Αναθέτει την δικαστική και την εξώδικη αντιπροσώπευσή της σε ένα οποιοδήποτε εκ των μελών της.
 
Άρθρο 11ο
Η Ένωση είναι μη κερδοσκοπική και υπεύθυνα για τα χρέη της είναι όλα τα μέλη της.
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό επιλύεται κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του παρόντος καταστατικού, τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 
 
Πόρτο Ράφτη, 24 Μαρτίου 2015
 

Από admin

Αφήστε μια απάντηση